درمان بیماران صعب العلاج

درمان در رفتگی مادرزادی لگن

اصلاح عمل ناموفق مفصل لگن

چند ماه بعد از تعویض مفصل زانو

مردی که بعداز ۳۵ سال پایش به زمین رسید

نتیجه ی جراحی زانو

نتیجه رضایت بخش جراحی تعویض مفصل زانو

جراحی موفقیت آمیز هفت ساعته برای پیوند انگشتان و دست بیمار عزیز

جراحی آسیب شدید ساق پا

فقط قد کوتاها ببینن

اصلاح پنج عمل ناموفق تعویض مفصل زانو

درمان شکستگی داخل مفصل آرنج به روش بسته

درمان شکستگی چندتکه اطراف پروتز هیپ

پیوند موفقیت آمیز دست پس از سه روز که هیچ مرکزی بیمار را قبول نمیکرد

بهبود کامل بعداز اصلاح عمل مفصل هیپ

درمان عفونت استخوان با زخم وسیع در بیمار ۸۰ ساله دیابتی

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو